Jaarverslag 2015

Stichting”St.John Hospital Ghana”

Iepenlaan936241AD

BUNDE

Jaarrekening  2015

Stichting”St.John Hospital Ghana”

lepenlaan93          6241AD  BUNDE

Jaarrekening2015

INHOUDSOPGAVE                                                                                             Pagina

  1.     Accountansrapport

1,1   Samenstellingsverklaring van de accountant                                       3 1,2   Algemeen                                                                                                                    5 1,3   Resultaatvergelijking                                                                                           6

2.     Bestuursverslag 

2.1   Bestuursverslag                                                                                                      8

3.     Jaarrekening

3.1   Balans per 31 december 2015                                                                     11 3.2   Staat van baten en Iasten over 2015                                                        13 3.3   Toelichting op de jaarrekening                                                                     14 3.4   Toelichting op de balans                                                                                   16 3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten                                           18æ

4.     Overige gegevens

4.1   Wettelijke vrijstelling                                                                                        20 4.2   Statutaire regeling   betreffende de bestemming van het                   resultaat                                                                                                                              20 4.3    Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014              20 4.4   Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boek-          jaar 2015                                                                                                                             20

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting”St,John Hospital Ghana”

                          Iepenlaan93

                  6241AD

                 BUNDE

Referentie:    1009/GK                                 Margraten, 17 november 2016

Betreft:            jaarrekening  2015

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting. De balans per 31 december 2015, de staat van baten en Iasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting”St.John Hospital Ghana”  te Maastricht is door ons samengesteld op basis van de van U gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële  verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waar onder de voor  accountants geldende Standaard 4410 , ”Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW), Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.  Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. AIs slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting”St.John Hospital Ghana’. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische  voorschriften in de Verordening  Gedrags-en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Stichting”St.John Hospital Ghana” te Bunde

1.2  Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d.15 augustus 1990 werd de stichting Stichting”St.John Hospital Ghana”per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41078076.

Oprichting

Blijkens de akte d,d.15 augustus 1990 werd de stichting Stichting ”St.John Hospital Ghana”per genoemde datum opgericht.

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door:

-Ir.M.H.J.Timmers

-Ing.J.L.L.Beckers

Stichting”St.John Hospital Ghana” te Bunde

1.3  Resultaatvergelijking

 Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en Iasten.

1.3  Resultaatvergelijking

Het resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met € 8808,–

De ontwikkeling van het resultaat 2015 ten opzichte van 2014

kan aIs volgt worden weergegeven :       —————–  —————

                                                                                                 €                                €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten                                                                                   372

Daling van:

Adiviteitenlasten                                                     6.924

Kantoorkosten                                                              986

Algemene kosten                                                         408

Rentelasten en soortgelijke kosten                   200

                                                                                         ————-

                                                                                                                                           8.890

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Overige opbrengsten                                              82

                                                                                       ———-

                                                                                                                                                   82

                                                                                                                                       ———-

Stijging resultaat                                                                                                      8.808

                                                                                                                                      ———-

2 .  BESTUURSVERSLAG

Stichting ”St.John Hospital Ghana” te Bunde

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

Blijkens de akte d.d.15 augustus 1990 werd de stichting St,John Hospital Ghana per genoemde datum opgericht. De stichting is in geschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder dossiernummer 41078076.

Bestuur

De doelstelling van Stichting St.John Hospital Ghana wordt in artikel van de statuten aIs volgt omschreven: ”het verbeteren van de gezondheidszorg in Ghana” De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezelijken  door Europese en Afrikaanse ziekenhuizen aan elkaar te koppelen, te beginnen met de koppeling van het Academisch Ziekenhuis te Maastricht aan het St.John God Hospital Duayaw-Nkwanta te Ghana.

Jaarslag van het bestuur

Het bestuur van de Stichting St.John Hospital Ghana (SJHG) te Maastricht biedt U hlerbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2015. De eerder geformuleerde doelstelling en strategie van de Stichting hebben ook in 2015 gediend aIs basis van de door de Stichting ontplooide activiteiten. De inkomsten in 2015 Iiggen op een iets Iager niveau dan 2014 en ook de verstrekte steun was hiermee in overeenstemming. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in orthopedie en is ook het centrum voor clubfoot management in Ghana.     87,926 personen maakten gebruik van de Out Patient Department en 6099 patiënten zijn in 2015 opgenomen in het ziekenhuis.

Personeel

De SJHG heeft voortdurend aandacht en zorg voor het behoud van het personeel en voor verbetering van de kwaliteit.Mede in dit kader doneert de Stichting jaarlijks een bedrag voor het zogenaamde Motivatiefonds. Uit dit fonds kan de Ieiding van het Ziekenhuis voor iedere medewerker een (bescheiden)pensioen opbouwen en eventueel ook opleidingen bekostigen. Dat het een en ander vruchten afwerpt moge blijken uit het feit, dat het aantal stafleden nog steeds groeiende is, evenals het aantal doktoren en specialisten. De kwaliteit van de orthopedische afdeling wordt positief beïnvloed door Dr.Paul Rompa, met wie de Stichting in nauw contact staat, en die ook in 2015 weer tweemaal voor twee weken in het ziekenhuis in Ghana is geweest. Hij geeft gedurende zijn verblijf zijn kennis en ervaring door aan dr.ProsperMoh, door samen met hem de benodigde orthopedische operaties uit te voeren. Sinds enige jaren gaan ook de orthopeden Dr. Heleen Staal, Dr. Andre van Ooyen assistenten van het MUMC naar Ghana om hulp te bieden aan de orthopedische afdeling van het Hospital.

Stichting ”St.John Hospital Ghana” te Bunde

2.1  Bestuursverslag

Materieel

De vernieuwingen en uitbreidingen aan de gebouwen stond dit jaar op een Iager pitje. Maar weI werd zoveel mogelijk hulp geboden bij het onderhoud van de apparatuur of de aanschaf daarvan, Zo werd onderzocht waarom of de accu’s van het röntgenapparaat niet voldeden. Er werden verschillende zaken zoals bloeddrukmeters, stethoscopen, zeepdispensers, een gipszaag en thermometers aangeschaft en opgestuurd. Ook werd het bij de orthopedisch operaties benodigde biogas naar het ziekenhuis verzonden. Alle bovengenoemde projecten zijn grotendeels via de Stichting gefinancierd. De Stichting probeert geld te genereren via grote en kleinere sponsors en via verschillende activiteiten, zoals de Braderie 2015 in het stadsdeel St.Pieter en de Vastenactie van de parochies St.Theresia en St.Jozef.

Contacten met donateurs

Zoals andere jaren heeft de SJHG weer meegedaan aan diverse activiteiten in de regio. In december 2015 is weer de Kerstbrief verzonden om al degenen, die onze Stichting hebben gesponsord en/of een warm hart toedragen, op de hoogte te brengen van de activiteiten van het afgelopen jaar. De Stichtlng zaI zich ook het komende jaar blijven inzetten voor de belangen van het Hospital, waar bij het afronden van de bovengenoemde projecten centraal staat, maar waarbij we ook open staan voor nieuwe aangevraagde projecten , o.a, operatie-instrumenten.

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit de heer M.Timmers (voorzitter), de heer J.Beckers (secretaris/penningmeester) en de overige Ieden.

Bunde , 03 november 2016

Voorzitter:                                        ir. M. Timmers
Secretaris/penningmeester: ing. J. Beckers
Lid:                                                        dr. ir. A. Bovy
Lid:                                                        dr. M. van Eijsden

 

3.   JAARREKENING

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)
ACTIVA                                      31 december 2015       –  31 december2014                                                                €                    €                                €                   €
Vlottende activa
Voorraden
Bedrijfsvoorraden                   300                300                         300             300
Vorderingen
Overige vorderingen              173                173                         255             255
Liquide middelen                                         29.327                                        31.430

                                                                      ________________          _________________

Totaal activazijde                                         29800                                          31985

Bunde,
Stichting ”St. John Hospital Ghana”
lr. M.H.J. Timmers                                                                 lng. J.L.L. Beckers

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)
Passiva                                    31 december 2015              31 december 2014

                                                                                                                                        

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve          24.495                                      26,660
Overige reserve                         5.003                                         5.023                                                     ____________                                 ___________
29.498                                            31.683

Kortlopende schulden
Overige schulden                        302                                              302                                                                                ___________                                   __________

                                                                                     302                                                  302

                                                                          _______________                      _____________

Totaal passivazijde                             29.800                                                31.985

Bunde,
Stichting ”St. John Hospital Ghana”
Ir .M.H.J: Timmers                                                                      Ing. J.L.L. Beckers


Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.2   Staat van baten en Iasten over 2015

                                                                                                     2015                        2014

                                                                                           _____________        _____________

                                                                                                                                     € 

Giften en baten uit fondsenwerving                   8.136                         10.523
Overige baten                                                                  4.728                             1.969

                                                                                          _____________          _____________

Baten                                                                                  12.864                         12.492

Bestedingsdoelen                                                       13.736                         20.660

                                                                                          _____________            ____________

Activiteitenlasten                                                    13.736                           20.660

Saldo                                                                                      -872                              -8168

Overige opbrengsten                                                    173                                   255

Bruto exploitatieresultaat                                     – 699                            – 7.913

Kantoorkosten                                                                  373                               1,359
Algemene kosten                                                             877                               1.285

                                                                                          ____________              ____________
Beheerslasten                                                               1.250                                2644

Exploitatieresultaat                                               – 1.949                          -10.557

Rentelasten en soortgelijke kosten                    -237                                  -437
Som der financiële baten en Iasten                  -237                                  -437

Resultaat uit gewone exploitatie                    -2.186                           -10.994

                                                                                         ____________                   __________
Resultaat                                                                      -2.186                           – 10.994

Bunde,
Stichting ”St. John Hospital Ghana”
Ir.M.H.Z. Timmers                                                                     lng. J.L.L. Beckers

    Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640                ‘ Organisaties zonder winststreven’.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting ”St. John Hospital Ghana”,  statutair gevestigd te Maastricht, bestaan voornamelijk uit:
– overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebled van welzijnswerk;
overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Iepenlaan 93 te Bunde.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen,
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 Iid 1 BW vereiste inzlcht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling, Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en Iasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten, Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Voorraden
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door het bestuur, Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffende vorderingen met een Iooptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht, Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.3 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij  besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, Jaarlijks Iegt het bestuur vast welke bedragen aan welke doelen worden besteed.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een Iooptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en Iasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen Iasten.
Beheerslasten
De Iasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financile baten en Iasten
De financiële baten en -lasten betreffende op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen Ieningen en tegoeden.

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.4   Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

                                                                  31-12-2015                                31-12-2014
______________                             ______________

                                                                                                                                     

Voorraden
Bedrijfsvoorraden                                  300                                                     300

Vorderingen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente                     173                                                       255

Liquide middelen
ING rekening courant                     8.406                                                  10.765
Vermogen Spaarrekening         20.921                                                   20.665

                                                               ____________                                        ____________

                                                                  29.327                                                     31.430

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.4  Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen

                                                                         2015                                            214

                                                                  _____________                               ______________

                                                                                                                                      

Bestemmingsreserve
Stand per 31 december                  24.495                                             26.660
Overige reserve
Stand per 31 december                    5.003                                                  5.023

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015                                 31-12-2014

                                                          __________________                         ________________

                                                                                                                                   

Overige schulden
Accountantskosten                                     302                                                    302

Stichting ”St. John Hospital Ghana”te Bunde

3.5 Toelichting op de staat van baten en Iasten

                                                                              2015                                           2014

                                                                    ________________                        ______________

                                                                                                                                        

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften                                                                    5.136                                             9.653
Schenkingen                                                      3.000                                                870

                                                                           ____________                                   _________
8.136                                         10.523

Overige baten
Overige baten                                                   4.728                                            1.969

Bestedingsdoelen
Verstrekte steun pensioenfonds

ziekenhuispersoneel                                      5.660                                          5.660
Verstrekte steun Staffhouses                       –                                              15.000
Bijdrage opleiding Amejaja                         5.487                                               –
Bijdrage Zuster Confort Apeziy                  500                                                –
Verstrekte steun aankoop

medische instrumenten                                2.089                                                –

                                                                             ____________                                 _________
13.736                                      20.660

Overige opbrengsten
Rente opbrengsten                                              173                                              255
Kantoorkosten
Drukwerk                                                                   280                                             776

Portikosten                                                                  –                                                  193
Representatiekosten 36 333
Internet- en telefoonkosten                              57                                                 57

                                                                              _____________                            __________

                                                                                           373                                        1.359
Algemene kosten

Accountantskosten                                               605                                            302
Zakelijke verzekeringen                                     272                                            272
Overige algemene kosten                                    –                                                 711

                                                                              ______________                       ___________
    877                                        1.285

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie                                        237                                           437

4. OVERIGE GEGEVENS

Stichting ”St. John Hospital Ghana” te Bunde

4. Overige gegevens
4.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 Iid 7 BW.
4.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat is in de statuten het volgende bepaald: het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve.
4.3  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 16 juli 2015. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
4.4 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.